Naudojimosi taisyklės

Sveiki!

Dėkojame, kad apsilankėte mūsų svetainėje. Tikimės, kad čia pateiktas turinys Jums bus ne tik įdomus, bet ir naudingas. 
Siekdami užtikrinti sklandų svetainės veikimą parengėme naudojimosi svetaine taisykles, kurios yra taikomos ir privalomos visiems jos lankytojams.   


NAUDOJIMOSI SVETAINE TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Internetinė svetainė www.technolinija.lt(toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama UAB „Technolinija“ (įmonėskodas: 300821861; buveinės adresas: Naujoji g. 16, Alytus) (toliau – TECHNOLINIJA.LT).

 

1.2. Šios naudojimosi svetaine taisyklės(toliau - Taisyklės) – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp TECHNOLINIJA.LTir Jūsų (toliau – Lankytojas) dėl naudojimosi Svetaine, o tai pat irTaisyklėmis, kurių privalo laikytis visi Lankytojai, apsilankę ir (ar)besinaudojantys visomis ir (ar) bet kuria iš Svetainėje teikiamų paslaugų,įskaitant ir Lankytojus, neatlikusius registracijos procedūros.

 

1.3. Šiose Taisyklėse terminas „naudojimasisSvetaine“ yra suprantamas kaip visų ir bet kokių veiksmų atlikimas Lankytojuiprisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais, naudojantis internetonaršykle (Internet Explorer, Firefox, Opera ir kt.), o terminas „paslaugos“ –suprantamas kaip visų ir bet kokių Lankytojo veiksmų atlikimas, kuriuos jisgali atlikti Svetainėje, įskaitant naršymą (Svetainės turinio žiūrėjimas,skaitymas ir pan.) po Svetainę, dalyvavimą veikiančiame diskusijų forume, klausimųteikimą naudojantis specialiu Svetainėje įdiegtu moduliu, registruojantis,perkant prekes, rašant komentarus bei atliekant visus kitus veiksmusSvetainėje.

 

1.4. Jeigu nėra nurodyta kitaip, naudojimasisSvetaine ir paslaugomis yra nemokamas. Jeigu teikiama paslauga yra mokama –apie tai Lankytojai Svetainėje yra informuojami papildomai.

 

1.5. Lankytojas bet kokiu būdu ir formanaudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamaiįsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. JeiLankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visųšiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas praranda teisę naudotisSvetaine ir (ar) paslaugomis.

 

1.6. TECHNOLINIJA.LT turi teisę bet kuriuometu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisykliųpakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. JeiguLankytojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliaunaudojasi Svetaine ir (ar) paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškaisutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojasnesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisęnaudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

 

1.7. Klausimai, kurie nėra aptarti šioseTaisyklėse, yra reguliuojami kitų Svetainėje pateikiamų Taisyklių, sutarčių arkitų dokumentų pagrindu. Lankytojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasisSvetaine ir (ar) paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojalaikytis visų dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinkabesąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų dokumentuosenustatytų įsipareigojimų, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar)paslaugomis.

 

 

2. Lankytojų registracija ir asmens duomenųapsauga

 

2.1. Naudotis arba turėti galimybęvisapusiškai naudotis Svetaine ir paslaugomis galima tik Svetainėje atlikusregistracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamąnuorodą Svetainėje, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius(vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prisijungimoslaptažodis) ir Lankytojo pasirinkimu užpildžius neprivalomus laukelius, tokiubūdu pateikiant duomenis apie save TECHNOLINIJA.LT (toliau – Duomenys).

 

2.2. TECHNOLINIJA.LT visais atvejais ir beišankstinio pranešimo turi teisę panaikinti Lankytojo registraciją beisunaikinti visus Lankytojo registracijos procedūros metu gautus Duomenis.

 

2.3. Atlikdamas registracijos procedūrąLankytojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Duomenis. TECHNOLINIJA.LTir Lankytojas susitaria,  jog TECHNOLINIJA.LTvykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija,jog Lankytojo pateikti Duomenys yra teisingi ir išsamūs. TECHNOLINIJA.LT jokiuatveju nebus laikoma atsakinga už žalą, atsiradusią Lankytojui ir (ar)tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar)neišsamius Duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Duomenų jiems pasikeitus.

 

2.4. Lankytojui kategoriškai draudžiamasavintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitusDuomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Lankytojui, TECHNOLINIJA.LT turiteisę nedelsiant ir iš anksto nepranešusi uždrausti naudotis Svetaine ir (ar)paslaugomis bei, esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmaisLankytojas padarė ar galėjo padaryti žalą TECHNOLINIJA.LT, tretiesiems asmenimsir (ar) viešajam interesui, perduoti visus turimus Duomenis apie tokį Lankytojąkompetetingoms valstybinėms institucijoms.

 

2.5. Lankytojas besąlygiškai įsipareigojaužtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims beiužtikrinti, jog jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Duomenimis,norėdami naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis ir (ar) kitais tikslais.Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padarytipasinaudojant Lankytojo Duomenimis, visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę arsusiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant LankytojoDuomenimis, visa apimtimi tenka tik Lankytojui.

 

2.6. Lankytojas besąlygiškai sutinka irvienareikšmiškai patvirtina, jog tik jis pats, o ne TECHNOLINIJA.LT, atsako užDuomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudojantispaslaugomis, apsaugą ir slaptumą.

 

2.7. Lankytojas besąlygiškai ir neatšaukiamaisutinka, jog TECHNOLINIJA.LT tvarkytų bet kokius Lankytojo pateiktus asmensDuomenis arba kitokią informaciją ir naudotų tokią informaciją šių Taisykliųvykdymo tikslais, paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros ir statistikos beikitais tikslais.

 

2.8. Lankytojas sutinka, kad Svetainėje poregistracijos proceso sistemos automatiškai, jo pateiktų Duomenų pagrindu,sukurto profilio Duomenys būtų prieinami kitiems Lankytojams (išskyrusduomenis, kurių prieinamumą Lankytojas gali pats apriboti arba kurie,vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti skelbiami viešaibe pačio asmens sutikimo) ir, kad TECHNOLINIJA.LT negali būti laikoma atsakingauž tokių Duomenų panaudojimą.

 

2.9. Nuostatos nustatančios asmens Duomenųapsaugą yra įtvirtintos Privatumo apsaugos taisyklėse, kurios yra pateiktosšioje Svetainėje. Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomisbesąlygiškai ir vienareikšmiškai sutinka su Privatumo apsaugos taisykliųnuostatomis.

 

3. TECHNOLINIJA.LT ir Lankytojų teisės beipareigos

 

3.1. TECHNOLINIJA.LT  pasilieka teisę bet kada, nepranešusiLankytojui, keisti paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį,funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Lankytojasir pan. Lankytojas supranta ir sutinka, kad TECHNOLINIJA.LT niekada nebuslaikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltusneigiamus padarinius Lankytojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas TECHNOLINIJA.LTdėl tokių veiksmų.

 

3.2. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jispats, o ne TECHNOLINIJA.LT, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją,duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas,paveikslėlius, grafiką, video klipus, pokalbius, žinutes, elektroniniuslaiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą, kurią siunčia ar bet kuriaiskitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

 

3.3. TECHNOLINIJA.LT turi teisę bet kada, beišankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežastiesapriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes naudotis Svetaine ir (ar)paslaugomis.

 

3.4. Šalys susitaria, kad TECHNOLINIJA.LT turiteisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

 

3.5. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metuatsisakyti naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis panaikindamas savo DuomenisSvetainėje nurodytu būdu.

 

3.6. Naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomisLankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralėsnormų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtųinteresų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybėsapsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

 

3.7. Naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomisLankytojui draudžiama:

 

    3.7.1. naudotis Svetaine ir paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukeltipavojų Svetainės ir (ar) paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumuiar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) paslaugomis;

 

   3.7.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būduperduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį,užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį, otaip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus,būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintųelgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinęatsakomybę TECHNOLINIJA.LT;

 

   3.7.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį turinį,kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu,užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

 

   3.7.4. registruojantis Svetainėje pasirinkti ir (ar) naudoti tokįvartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būtilaikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu,diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

 

   3.7.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, betneapsiribojant TECHNOLINIJA.LT darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikštiapie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

 

   3.7.6. naudoti bet kokias automatizuotas priemones, įskaitant, betneapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įrangažaidimų ir (ar) konkursų organizuojamų Svetainėje rezultatams pagerinti;

 

   3.7.7. savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti betkokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

 

   3.7.8. trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų Lankytojų, naudojantispaslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitusLankytojus bei jų savijautą, trukdyti jiems keistis turiniu.

 

3.8. Be aukščiau minėto, Lankytojasįsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) paslaugų:

 

   3.8.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriemsasmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

 

   3.8.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos,grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašauspobūdžio turinio platinimui;

 

   3.8.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe irturtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis arteises į prekių ženklus;

 

   3.8.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokiųnepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito turinioplatinimui.

 

3.9. TECHNOLINIJA.LT ir Lankytojas susitaria,jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, TECHNOLINIJA.LTįgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybesbet kokiu būdu naudotis Svetaine ir (ar) visomis ar bet kuria paslauga.

 

3.10. Lankytojas supranta ir sutinka, kadjeigu jis nori gauti mokamą paslauga, jis iš pradžių turi sumokėti TECHNOLINIJA.LTuž mokamas paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. TECHNOLINIJA.LT turi teisę betkada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas paslaugas dydį beimokėjimo tvarką.

 

3.12. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo,jog TECHNOLINIJA.LT nekontroliuoja kitų Lankytojų ar trečiųjų asmenų turinio,kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasisSvetaine ir paslaugomis, todėl TECHNOLINIJA.LT neužtikrina tokio turiniotikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

 

3.13. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo,kad naudodamasis Svetaine ir paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būtiapsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytojąveikiančio turinio.

 

3.14. Jeigu Lankytojas davė savo sutikimą, kadjo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, tokiu atvejujis supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomisLankytojas gali gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokiopobūdžio turinio, kurį teiks TECHNOLINIJA.LT ar tretieji asmenys. Toks turinysgali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuoskontaktinius duomenis, kuriuos Lankytojas pateikė registracijos proceso metu.Lankytojas turi teisę atšaukti aukščiau minėtą sutikimą.

 

3.15. Lankytojas turi teisę komentuoti beikitokiais Svetainėje prieinamais būdais bendrauti su kitais Lankytojais, o taippat pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje pateikiamą turinį, bei prieinamaspaslaugas. Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie jopateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas turinysatitiks šiuos reikalavimus:

 

   3.15.1. bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;

 

   3.15.2. nepažeis TECHNOLINIJA.LT ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant,bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinępaslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;

 

   3.15.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

 

   3.15.4. nesukurs jokių teisinių pareigų TECHNOLINIJA.LT.

 

3.16. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo,jog visa asmeninė Lankytojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojantDuomenimis) ir visas turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasisSvetaine ir (ar) paslaugomis, gali būti saugomas TECHNOLINIJA.LT visą lankymosiinternetiniame tinklalapyje laiką ir dar 3 (trejus) metus, skaičiuojant nuoLankytojo (pirkėjo) paskutinio apsilankymo internetiniame tinklalapyje(parduotuvėje) „www.technolinija.lt“. Asmens duomenys gali būti tvarkomi irilgesnį laiką, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar kititeisės aktai.

 

3.17. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne TECHNOLINIJA.LT,yra atsakingas už visą ir bet kokį turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri,laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

 

3.18. TECHNOLINIJA.LT pasilieka teisę savonuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Lankytojo komentarus jam apie tainepranešęs.

 

3.19. Naudodamasis Svetaine ir (ar)paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas turinį Lankytojasneatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia TECHNOLINIJA.LTšias išimtines teises:

 

   3.19.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešaiskelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiantpanaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Lankytojo pateiktąinformaciją bet kokia forma ar kalba;

 

   3.19.2.    teisę kurti išvestiniuskūrinius iš Lankytojo pateikto turinio;

 

   3.19.3.    bet kokiu būdu ir formaneatlygintinai naudotis pateiktu turiniu, įskaitant, bet neapsiribojantLankytojo pateiktų idėjų, pasiūlymų ar sumanymų panaudojimu TECHNOLINIJA.LT arkitų asmenų veikloje.

 

4. Prekių užsakymas Svetainėje

 

4.1. Lankytojas norimas užsakyti prekes galirasti Svetainės prekių elektroniniame kataloge (toliau – el. katalogas). El.kataloge visos prekės išdėstytos pagal kategorijas. Norėdamas pamatytidetalesnį konkrečios prekės aprašymą, Lankytojas turi paspausti ant jospavadinimo. TECHNOLINIJA.LT pasilieka teisę bet kada ir nepranešusi Lankytojuikeisti el. kataloge pateikiamas prekes, jų aprašymus, kainas ir kt. Visas el.kataloge esančias prekes galima įsigyti, tačiau TECHNOLINIJA.LT neatsako užtai, jeigu el. kataloge bus pateikta prekė, kurios tuo metu TECHNOLINIJA.LTsandėliuose nebus.

 

4.2. Visų prekių kainos yra nurodomos eurais(su PVM). Prekių pristatymo kaina į minėtą prekės kainą neįskaičiuota irpriklauso nuo bendros užsakymo sumos. Pristatymo tvarka ir sąlygos (tarp jų irįkainiai) yra pateikiami Svetainėje.

 

4.3. Lankytojas išsirinkęs El. kataloge prekęir nusprendęs ją užsakyti, tą gali padaryti spausdamas ant specialaus ženkliukoant kurio parašyta „Į KREPŠELĮ“. Paspaudus ant „Į KREPŠELĮ“, prekė yraįtraukiama į Lankytojo užsakomų prekių sąrašą-„Krepšelį“. „Krepšelyje“ esančiasprekes Lankytojas gali peržiūrėti ir redaguoti jo turinį, t.y. įtraukti įsąrašą naujas prekes arba pašalinti jau esančias, apskaičiuoti pasirinktųprekių bendrą kainą ir kt.

 

4.4. Lankytojas, norėdamas užsakyti„Krepšelyje“ esančias prekes, tą gali padaryti spausdamas ant specialausženkliuko ant kurio parašyta „UŽSAKYTI“. Jeigu Lankytojas jau yraužsiregistravęs Svetainėje, jam reikia atlikti prisijungimo prie Svetainėsprocedūrą, jeigu Lankytojas nėra prisiregistravęs, reikia spausti ženkliuką antkurio parašyta “TĘSTI” ir atlikti registravimo procedūrą (galima prekesužsakyti ir be registracijos). Registracijos Svetainėje ir prekių užsakymoprocedūra yra visiškai saugi. TECHNOLINIJA.LT griežtai laikosi asmens duomenųapsaugos ir saugumo reikalavimų. Nuostatos, nustatančios asmens duomenų apsaugąyra įtvirtintos Privatumo apsaugos taisyklėse, kurios yra pateiktos šiojeSvetainėje.

 

4.5. Lankytojas, užsisakęs prekes, turinurodyti adresą, kuriuo turi būti pristatytos prekės ir pasirinkti apmokėjimouž prekes būdą. Nurodydamas adresą ir pasirinkdamas apmokėjimo būdą, Lankytojasgali pateikti ir savo pastabas, tarp jų, ar jam bus reikalingasąskaita-faktūra. Po prekių užsakymo formos užpildymo ir patvirtinimo,elektroniniu paštu Lankytojui išsiunčiamas patvirtinimo laiškas su visareikalinga apmokėjimui informacija ir unikaliu užsakymo identifikavimo numeriu.Šį patvirtinimą Lankytojas privalo išsaugoti, nes tai yra Lankytojo pateiktoužsakymo įrodymas.

 

4.6. Už pasirinktas prekes Lankytojas galisumokėti atlikęs pavedimą į Svetainėje nurodytą banko sąskaitą. Pavedimą galimapadaryti naudojantis internetinės bankininkystės sistemomis arba viename išbankų skyrių. Lankytojas, atliekantis mokėjimą, privalo nurodyti užsakymoidentifikavimo numerį bei savo vardą ir pavardę.

 

4.7. TECHNOLINIJA.LT gavus mokėjimą, Lankytojoužsakymas yra patvirtinamas ir informacija apie tai atsiranda užsakymo lange,Svetainėje. Lankytojas, prisijungęs prie savo užsakymo, mato kad užsakymasvykdomas ir pradėta užsakytų prekių išsiuntimo Lankytojui procedūra. Apieužsakymo išsiuntimą Lankytojas informuojamas elektroniniu paštu. Jei užsakytosprekės užsakymo metu yra sandėliuose, jos pristatomos per 2-5 darbo dienas poapmokėjimo patvirtinimo. Jeigu prekės nepristatomos per minėtą laiką, TECHNOLINIJA.LTgali būti laikoma atsakinga už tai, tik, jeigu tai įvyko dėl jos tiesioginėskaltės. Už prekių nepristatymą dėl pasiuntinių paslaugas teikiančių asmenųkaltės, atsakomybę prieš Lankytoją tiesiogiai neša pasiuntinių paslaugasteikiantis asmuo.

 

4.8. TECHNOLINIJA.LT atsakomybė už prekiųkokybę, garantinis terminas ir kiti panašaus pobūdžio klausimai yra įtvirtinamisu Lankytoju (pirkėju) pasirašomoje (patvirtinamojoje) pirkimo-pardavimosutartyje, kurios sąlygos turi viršenybę prieš šias Taisykles.

 

5. Intelektinės nuosavybės apsauga

 

5.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančiuskūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.Joks Svetainėse esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas,padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško TECHNOLINIJA.LTsutikimo.

 

5.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiamiSvetainėje yra TECHNOLINIJA.LT nuosavybė arba TECHNOLINIJA.LT juos naudojavadovaudamasi sutarčių ar kitų teisinę galę turinčių sandorių pagrindu, kurieyra sudaryti su teisėtais prekės ženklų savininkais (naudotojais).

 

6. TECHNOLINIJA.LT atsakomybės ribojimas

 

6.1. Lankytojas sutinka, kad jeigu LietuvosRespublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, TECHNOLINIJA.LTnėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus ir dėlto Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

 

6.2. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo,kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip,paslaugos teikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš TECHNOLINIJA.LT pusėsdėl to, jog Svetainė veiks ir paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku,be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamųpasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims.

 

6.3. TECHNOLINIJA.LT neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar)paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas arpadarydamas viešai prieinamu bet kokį turinį.

 

6.4. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog TECHNOLINIJA.LT nebus atsakingu už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitus trečiuosius asmenis pasiekiantį turinį, Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas arnesutapimus tokiame turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas turinys ar tokio turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis paslaugomis.

 

6.5. Lankytojas supranta ir sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, TECHNOLINIJA.LT niekada ir dėl jokių priežasčių negali būti laikoma atsakinga už visus ir betkuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Lankytojo naudojimusi Svetaine ir (ar) paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam artretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

 

6.6. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad TECHNOLINIJA.LT niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėlto, kad Lankytojas naudojosi Svetaines ir (ar) paslaugomis.

 

7. Reklaminių ir informacinių pranešimų siuntimas

 

7.1. TECHNOLINIJA.LT visus reklaminius irinformacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui registracijos proceso metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Lankytojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojamas paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus 5 valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

 

7.2. TECHNOLINIJA.LT neatsako už bet kokius irvisus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų arkitokius sutrikimus dėl, kurių Lankytojas negauna informacinių arpatvirtinančių elektroninių laiškų iš TECHNOLINIJA.LT. Šalys susitaria, kadelektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Lankytojui kopijos buvimas TECHNOLINIJA.LT serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.

 

7.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymusir klausimus Lankytojas siunčia Svetainės skyriuje "Kontaktai"nurodytais kontaktiniais adresais.

 

8. Baigiamosios nuostatos

 

8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

8.2. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostataprieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arbavisai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.Tokiu atveju, TECHNOLINIJA.LT ir Lankytojas susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patįteisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

 

8.3. TECHNOLINIJA.LT ir Lankytojas susitaria, jog TECHNOLINIJA.LT gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jamapie tai nepranešęs.

 

8.4. TECHNOLINIJA.LT ir Lankytojas susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėse Lankytojui prieinamųpaaiškinimų ir paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis.

 

8.5. Visi tarp Lankytojo ir TECHNOLINIJA.LT kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kaiviena iš šalių įteikė kitai šaliai rašytinį prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal TECHNOLINIJA.LT buveinės vietą.